فصل اول:تصویری شایسته ازخودنگاه دارید

شایدمهمترین عامل موفقیت درزندگی داشتن یک تصویردرست وشایسته ازخوداست.همه چیزازتصویری که خودمان ازخودمان داریم ناشی میشود.یک فردفردمثبت اندیش باتصویری ثابت ومعتدل ازخود،البته برخوردها،موقعیت هاوفرصت های مناسبی رابه خودجذب میکندوباعث میشودتادرهابه رویش بازشوند.چنین شخصی اعتمادبه نفس بیشتری داردوبرای کسب شغل قابل توجه،مذاکره کردن برای حقوقی که شایسته وسزاواراوست ودربرخوردهای انسانی،فرداسانتروراحتتری خواهدبود.

راه هایی برای بهترکردن تصویرازخود

درکاراموزی های تابستانی خوددرکوهستان،یک روزباشاگردان خودبه طبیعت میرویم.من بازی"باصفات"راترتیب میدهم به این صورت که شرکت کنندگان به شکل نیم حلقه دورهم قرارمیگیرندومینشینندوهرکس به نوبت جلوی گروه می ایستد.سپس همگی فقط به وسیله ی نوشتن صفات مثبت اوبه توصیف کردن ان شخص شروع میکنیم.برای مثال:((ژاکلین من تورادوست دارم وبه تواحترام میگذارم وتحسینت میکنم.برای مهربانی یاشجاعت یاشادیت...که فهرست بینهایتی است.))

وقتی شخص ایستاده به این حرف های مثبت گوش میکندواحساس میکندکه ازان صفات لبریزشده است میگوید:((لیوانم پرشد.))سپس فهرستش رابه اومیدهیم.بدین ترتیب شرکت کنندگان تشویق میشوندتافهرست خودرامدت زمانی طولانی به اهستگی وباصدای بلندبخوانند.(چه صبح هنگام بیدارشدن وچه شب قبل ازخوابیدن.)

گاهی این تمرین وعمل بسیارموثراست.به یاددارم دراین بازی ،یکی ازشرکت کنندگان که یک روستایی ساده به نام"هدی"(Heidi)بود،بزرگترین فهرست راازان خودکرده بودزیرااوعزیزکرده ی تمام شرکت کنندگا نبودوهمه اورادوست داشتند.یادم است که هفته هاوهفته هاپس ازکلاس،اوفهرست خودرابادقت میخواندوهربارموجی ازاشک درچشمانش حلقه میزد.

این روشی برای زدودن وپاک کردن درون خودورهاساختن خوداست.پس چراهمین تمرین رابادوستان خودانجام ندهیم؟این میتواندکادوی باارزشی باشدکه به خودودیگران هدیه میدهید.

به عقیده ی من دومین راه برای ایجادتصویری بهترازخودراه((تاییدوتصدیق))است که البته باروش تلقین کردن به خودبسیارمتفاوت است.درمتدباروش تلقین به خود،که روشی بسیارمکانیکی است،ایده این است که باتکرارکردن چیزی درخودنتیجه ی مثبتی راایجادکنیم.درست مثل یک اگهی تلوزیونی که باتکراراناثربخشی خودرابرجای میگذارد.

درصورتی که برعکس،((روش تاییدوتصدیق))درواقع چیزی راکه پیشتربه صورت واقعی درشماوجودداشته است اشکارمیسازد.نه اینکه چیزی راکه درشمانیست موردهدف قراردهد.یکتاییدوتصدیق بایدبافعل اول شخص صرف شود،خلاصه باشد،به صورت فرمولی 100%مثبت باشد،به روشنی دارای هدف باشدومرتب تکرارشود.این تاییدوتصدیق بایدبیان چیزی درزمان حال باشدونه چیزی درزمان اینده.

همچنین تاییدات وتصدیقات میتواننددارای بعدب معنوی باشند.برای مثال برای شخصی معتقد،یک چنین تاییدات وبیاناتی میتواندازوزنه ی سنگینتری برخوردارباشدمثل این سرودمذهبی که میگوید:((من تورامی ستایم ازاین که چنین مخلوق شگفت انگیزودرخورستایشی هستی.))

وحالاچندمثال برای تاییدخود:

_من به طورکامل شایستگی عشق رادارم.

_من تصمیم گرفتم خودم راهمان گونه که هستم دوست بدارم.

_باشادی،تمام نعمت هایی راکه جهان میخواهدبه من بدهدرامیپذیرم.

_درهرشرایطی من به دورعشق میگردم.

_عشق من راافریده ومن این چنین هستم.

_من خودصلح الهی هستم،صلح نگه دارنده ی الهی.

یک روش دیگربرای بهترفکرکردن درباره ی تصویری ازخود،به وجوداوردن ویاخواندن مطلبی معنوی وتعمق کردن واندیشیدن دران به صورت وارونه است.

بدین معناکه مفهوم هرجمله راکه میخوانیدبه خاطربسپاریدوخودراازان پرکنیدتاجایی که ان راباقلبتان حس کنیدونه فقط بانیروی عقلانی وقوه ی درکتان.

برای مثال دراین جانمونه ای ازمطلبی رامی اورم که درموردعشق نوشته شده است ومن دردوره های کاراموزی خودازان استفاده میکنم ودرطی این سالهابسیارموردتحسین وتوجه شرکت کنندگان قرارگرفته است.

البته این متن میتواندبه صورت((Meditation))یاتفکروتعمق،دعاوتصدیق وتاییدی ازخودهم به کارگرفته شود:

من عشق هستم.

من خودعشق هستم.

من عشق هستم وعشق همان چیزیست که من همیشه بوده ام.من فقط عشق هستم واشکارکننده ی انچه که عشق است.عشق هویت واقعی مراتشکیل میدهد.عشق همچنان هویت تمام کسانی راکه باانهارابطه دارم تشکیل میدهد.عشق عمق وجودی مراتشکیل میدهد.عشق تنهاقانون وجودی من است وتنهاراه من است وازتمام خودخواهی هامراپاس میدارد.عشق جوهره ی وجودی من است وتنهانقطه ی شروه افکارمن وتنهاجواب من به همه ی ستیزه جویی ها،برخوردها،ترس ها،رویدادها،وضعیت ها،مخالفت هاوشادی هاست.عشق تنهاهمنشین من است.تنهاتشکیل دهنده ی قدرت من.عشق تمام فضای زندگی ام راپرکرده وتنهاتحفه وچشم روشنی من است.عشقی که مرابه وجوداورده است همانیست که من هستم.

بگذاریدتمام روح وروانتان بااغوش بازبه استقبال سخنانبالابرودوبه انهاگوش فرادهدوبدون قضاوت کردن،روح ومعنای این جملات رادریابد.

یک راه دیگرکه میتوانم دراین جابه شماپیشنهادکنم قراردادن خوددرمقابل اینه است.چه صبح هاموقع بیدارشدن وچه شبهاقبل ازرفتن به رختخواب.فقط این کاررابایدباارامش کامل وبدون استرس ودرتنهایی انجام دهید.

بدین ترتیب که خودرامقابل اینه ای قراردهید.ایستاده ویانشسته ودرحالی که به صورت مستقیم درچشمان خودنگاه میکنیدجمله ی زیررابه اهستگی وباطمانینه تکرارکنید.

((خودرابی قیدوشرط میپذیرم،به خوداحترام میگذارم وخودرادوست میدارم بدون هیچ قیدوشرطی،درست همان گونه که هستم.))

که البته میتوانیدبه طوردقیق ازهمین جمله برای شخص دوم دیگری هم استفاده کنید.

((من تورادوست دارم...وغیره))

توانمندی واثراین تمرین باچنین تصدیق وتاییدمحکم ومثبتی،زمانی بیشترخواهدبودکه انراباصدای بلندوشمرده وبانگاه کردن مستقیم درچشمانتان ادانمایید.اگرجمله ی پیشنهادشده رانمی پسندید،میتوانیدانرابراساس سلیقه ی شخصی خودتغییردهید.

منبع:کتاب به خودعشق بورزید کلیدی برای زندگی بهترنوشته ی پی یر پردرواندترجمه ی هستی گلستانه

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید