شعریک رنگین پوست

این شعر کاندیدای شعر برگزیده سال
 
 ۲۰۰۵شده. توسط یک کودک
 
آفریقایی نوشته شده که در همان سال در
 
سازمان ملل خوانده شد و استدلال شگفت انگیزی
 
داره
Description: Description: www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
This poem was nominated poem of 2005.
 
 Written by
 
an African kid, amazing thought : “When I
 
 born, I Black, When I grow up, I
 
Black, When I go in Sun, I Black, When I
 
 scared, I Black, When I sick, I Black,
 
And when I die, I still black… And you
 
 White fellow, When you born, you pink,
 
When you grow up, you White, When you
 
 go in Sun, you Red, When you cold, you
 
blue, When you scared, you yellow, When
 
 you sick, you Green, And when you die,
 
you Gray… And you call me colore???

وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی

 
بزرگ میشم، سیاهم، وقتی میرم زیر آفتاب،

 

سیاهم، وقتی می ترسم، سیاهم، وقتی مریض

 سیاهم… و تو، آدم سفید، وقتی به دنیا میای، صورتی
ای، وقتی بزرگ میشی، سفیدی، وقتی میری

زیر آفتاب، قرمزی، وقتی سردت میشه، آبی ای،

 
وقتی می ترسی، زردی، وقتی مریض میشی،

سبزی، و وقتی می میری، خاکستری ای… و تو

 به من
میگی رنگین پوست؟؟؟

/ 2 نظر / 8 بازدید
loki(emmett)

به جان خودم اگه منم آفریقایی بودم اینطوری معروف نمیشدم... امی این آدرس جدیدمه بزن.....